Dziennik budowy

Każdy inwestor, który rozpoczyna budowę projekt domu, musi wystąpić do odpowiedniego urzędu o wydanie dziennika budowy. Jest to wymóg, określony w art. 45. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego: dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

Dziennik budowy może zostać wydany dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę. Dziennik budowy, to zeszyt formatu A-4, którego strony są ponumerowane, w celu dokonywania wpisów chronologicznie, ponadto strony w dzienniku budowy są podwójne, co umożliwia tworzenie kopii. Poszczególne strony dziennika, powinny zostać opatrzone pieczęcią organu wydajacego ten dokument.

Dziennik budowy posiada tzw. stronę tytułową, na której powinny się znajdować następujace dane: